MyCat: Management System for Copyright, Academic Work and Thesis

MyCat

MyCat คือ ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดส่งร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การตรวจสอบการคัดลอกโดยใช้โปรแกรม CopyCatch และการจัดเก็บรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 

กระบวนการส่งวิทยานิพนธ์ด้วย MyCat
Mycat Process

บทบาทผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม
Mycat Role