NSC

NSC: National Software Contest

CopyCatch ถูกนำไปใช้ในงานประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ที่จัดโดยเนคเทค ซึ่งการจัดการประกวดในแต่ละปีต้องมีการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ชื่อว่า GENA ปัญหาที่พบคือ มีการคัดลอกข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองเป็นจำนวนมากมายหลายโครงการ นับเป็นความยากลำบากของคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเสนอโครงการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น CopyCatch จึงถูกผนวกเข้ากับระบบ GENA และนำไปใช้งานจริงตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University

เนคเทค ได้รับโจทย์วิจัยจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้นำ CopyCatch ไปช่วยตรวจวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยและพัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ที่ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาตรวจสอบและจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แบบครบวงจร

CopyCatch ถูกนำไปประยุกต์ใช้เข้ากับระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการที่ชื่อว่า "ThaiJo" ซึ่งดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณาธิการนำบทความต้นฉบับที่ส่งมาขอรับการพิจารณามาค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาทางวิชาการว่ามีความคล้ายกับบทความอื่นที่เคยถูกตีพิมพ์มาแล้วหรือไม่ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ peer review