Plagiarism คืออะไร ?

Plagiarism ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำ Plagiarism ไว้ว่า โจรกรรมทางวรรณกรรมหรือโจรกรรมทางวิชาการหรือการลอกเลียนวรรณกรรม หมายถึง การกระทำที่เป็นการแอบอ้างงานเขียนหรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมของผู้อื่นทั้งหมดหรือนำมาบางส่วนมาใส่หรือมาใช้ในงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา (Citation) หรือประกาศเกียรติคุณ (Acknowledgment) ทั้งด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

plagiarismplagiarism

Source: https://www.bradfordvts.co.uk/mrcgp/plagiarism/

 


Plagiarism ทำได้กี่แบบ

- Copy and Paste Plagiarism (การคัดลอก-แปะ) คือการนําข้อความจากต้นฉบับมาใช้โดยไม่ใส่เครื่องหมายคําพูดและเขียนอ้างอิง

- Word Switch Plagiarism (การเปลี่ยนคำ) คือการนําข้อความต้นฉบับมาเปลี่ยนบางคําโดยไม่ใส่เครื่องหมายคําพูดและเขียนอ้างอิง

- Paraphrase/Style Plagiarism (การถอดความ/การกล่าวซ้ำ/สำนวน) เป็นการเขียนข้อความใหม่ที่ยังคงเนื้อหาหรือความหมายเดิมของต้นฉบับ โดยปรับเปลี่ยนสำนวนภาษา คำ และรูปประโยคให้เป็นภาษาของเราเอง ความยาวและน้ำหนักของเนื้อหาจะเท่าๆ กับของเดิม

- Summary (การสรุปสาระสำคัญ) เป็นการเขียนโดยจับมาแต่เฉพาะใจความสำคัญ ทำให้ข้อความนั้นสั้นกว่าของเดิม เช่น จากหนึ่งย่อหน้าเหลือสองบรรทัด หรือจากหนึ่งหน้าเหลือแค่ย่อหน้าเดียว แต่เป็นภาษาของเราเองเหมือนกัน

- Translation Plagiarism (การแปลจากภาษาต่างประเทศ) คือการแปลภาษาข้อความต้นฉบับจากภาษานึงเป็นอีกภาษานึง

- Ideas Plagiarism (การคัดลอกแนวคิด) เป็นการนําทฤษฎีต่างๆ มาวิเคราะห์วิจารณ์ถึงความรู้ทั่วไปหากมีผู้อื่นวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีนั้นแล้วต้องอ้างอิงหากไม่อ้างอิงจะเป็น Plagiarism ดังนั้นอาจเลี่ยงได้โดยเขียนด้วยทฤษฎีอื่น

Source: https://www.plagiarism.org/plagiarism-101/types-of-plagiarism, https://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest005.pdf

 


การกระทำที่จัดว่าเข้าข่าย Plagiarism

- ลอกผลงานหรือความคิดผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง

- นำเอาความคิดหรือข้อเขียนของคนอื่นมาดัดแปลงเพื่อใช้พูดหรือเขียนเสมือนหนึ่งตนเองเป็นเจ้าของความคิดนั้น โดยไม่มีการอ้างอิง

- เปลี่ยนคำบางคำในประโยค/ข้อความที่ลอกมาและไม่อ้างอิง

- การจ้างให้ผู้อื่นเขียนผลงานให้

- เอางานเก่าของตนเองมาเขียนใหม่ (Self Plagiarism / Recycling Fraud)

- การส่งผลงานชิ้นเดียวกันไปยังแหล่ง พิมพ์ 2 แห่ง (self plagiarism หรือ multiple submission)

- การส่งงานเขียนที่มีผู้เขียนร่วมไปตีพิมพ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนร่วม

- ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อความที่นำมาใช้

- การนำสถิติ แผนภาพ รูปภาพ กราฟจากคนอื่น หรือแหล่งอื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิง

- การนำคำกล่าวหรือสุนทรพจน์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิง

 


Plagiarism in other types of media

Using an image, video or music in a work you have produced without receiving proper permission or providing appropriate citation is plagiarism.

- Copying media (especially images) from other websites to paste them into your own papers or websites.

- Making a video using footage from others’ videos or using copyrighted music as part of the soundtrack.

- Performing another person’s copyrighted music (i.e., playing a cover).

- Composing a piece of music that borrows heavily from another composition.

- Re-creating a visual work in a different medium (for example: making a painting that closely resembles another person’s photograph).

Source: https://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism/

 


เครื่องมือตรวจสอบ Plagiarism

ในประเทศ

  • CopyCartch พัฒนาโดยเนคเทค
  • Anti-Kobpae พัฒนาโดย Uknow มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อักขราวิสุทธิ์ พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ต่างประเทศ

  • WriteCheck ใช้สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
  • Turnitin ใช้สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
  • iThenticate ใช้สำหรับนักวิจัย สำนักพิมพ์

 


นิด้าโพลได้สำรวจนิสิต นักศึกษา จำนวน 5,654 จาก 23 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.
plagiarism poll

พบว่า นิสิตนักศึกษามากกว่า 80% เคยลอกการบ้านเพื่อนและเคยให้เพื่อนลอกการบ้าน เคยลอกรายงานผลงานคนอื่น 48% นิสิตนักศึกษาที่เคยทำสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ มินิโปรเจกต์ โครงงานและปัญหาพิเศษ เคยคัดลอกงานผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง 4% โดยให้เหตุผลว่า ลืมอ้างอิงหรืออ้างไม่ครบ ทำไม่ทัน สะเพร่า ทำให้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว หาแหล่งอ้างอิงไม่ได้หรือแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจน และรู้เท่าไม่ถึงการณ์

Source: https://www.thairath.co.th/content/409030

 


เอกสารประกอบคำบรรยาย

[slides ]