CopyAlert: ระบบติดตามการคัดลอกเนื้อหาเว็บอัตโนมัติ

CopyAlert

CopyAlert เป็นระบบติดตามการคัดลอกเนื้อหาเว็บอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบเว็บเพจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยนักเขียนคอยติดตาม ป้องกันและเฝ้าระวังเนื้อหาเว็บของตนเองว่าถูกใครขโมยหรือคัดลอกไปโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา พร้อมทั้งจะทำการแจ้งเตือนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นและอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบตรวจพบว่าเว็บเพจของเจ้าของผลงานถูกคัดลอก โดยระบบจะทำการแบ่งเนื้อหาเว็บเพจออกเป็นข้อความย่อย แล้วส่งข้อความย่อยเหล่านี้ไปค้นหาผ่านเครื่องมือสืบค้นเชิงพาณิชย์ (Commercial Search Engine) เช่น Google, Yahoo และ Bing เป็นต้น แล้วนำผลลัพธ์การสืบค้นไปคำนวณหาคะแนนความคล้ายอย่างละเอียดต่อไป เพื่อลดจำนวนคำสอบถาม (Query) ที่ร้องขอไปยังเครื่องมือสืบค้นและลดเวลาในการประมวลผล

 

หลักการทำงานของ CopyAlert
Mycat Process

 

คุณสมบัติของระบบ
  • สนับสนุนการติดตามการคัดลอกหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • แจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยอีเมลเมื่อเนื้อหาถูกคัดลอก
  • ผู้ใช้สามารถติดแท็ก (Tag) บนหน้าเว็บเพื่อเฝ้าระวังผลงานของตัวเองแบบ Real-Time
  • สามารถแสดงแถบสีข้อความที่คล้ายกันพร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความคล้าย
  • ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ความคล้ายได้ด้วยตนเอง
  • แสดงประวัติผลการตรวจสอบ